Θάνος Π. Ντόκος

Την απάντηση δίνει ο Θάνος Π. Ντόκος, γενικός διευθυντής στο ΕΛΙΑΜΕΠ